Black Pods logo vertical white bg CMYK

Airpods 2 nyereményjáték

játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató

A jelen játékszabályzatban és adatkezelési tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Szabályzat) meghatározott AirPods 2 nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője és lebonyolítója Juon Lajos József, mint a Black-Pods Szerviz Kft. képviselője (a továbbiakban: Szervező).

JÁTÉKSZABÁLYZAT

I. Részvételi feltételek

A Nyereményjátékban azon természetes személyek vehetnek részt, akik betöltötték 18. életévüket, rendelkeznek magyarországi lakóhellyel, rendelkeznek Instagram felhasználói fiókkal, valamint a jelen Szabályzat IV. pontjában foglalt feltételeket maradéktalanul teljesítették.

A korlátozottan cselekvőképes kiskorú csak törvényes képviselője előzetes hozzájárulásával jogosult a Nyereményjátékban részt venni. A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói, vezető tisztségviselői, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

II. Nyereményjáték időtartama

2021.03.29.-2021.04.29.

A Nyereményjáték 2021. március 29. napján 15:00 órakor kezdődik és 2021. április 29. napján 18:00 órakor zárul. A Résztvevőknek ezen időszak alatt van lehetőségük arra, hogy teljesítsék az előírt feltételeket, és ezáltal részt vegyenek a Nyereményjátékban.

III. A Nyereményjátékra való jelentkezés módja

A Résztvevőknek az alábbi feltételek mindegyikét teljesíteniük kell ahhoz, hogy részt vegyenek a Nyereményjátékban.

 1. A Résztvevőknek követniük kell a Szervező által üzemeltetett oldalt a instagram.com közösségi portálon (bp_appleszerviz).

 1. A Résztvevőknek kedvelniük kell a Szervező által 2021. március 29. napján, a www.instagram.com közösségi portálra feltöltött posztot a Nyereményjátékról.

 1. A Résztvevőknek a 2021. március 29.  napján feltöltött, a Nyereményjátékról szóló poszt alatt kommentben meg kell jelölniük további 3 személyt, akik rendelkeznek a www.instagram.com közösségi portálon felhasználói fiókkal.

A Nyereményjátékban részt vevő személyek kizárólag a saját nevükben játszhatnak. Egy Résztvevő többször is kommentelhet a poszt alatt, ezzel növelve nyerési esélyeit. A Szabályzat jelen pontjában meghatározottakon kívül más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el. A fenti feltételek teljesítése a Nyereményjátékra való jelentkezést jelenti és ezzel egyidejűleg a jelen Szabályzatban foglaltak elfogadását.

IV. Nyeremény, a sorsolás menete

A részvételi feltételeket teljesítő Résztvevők között 1 darab Apple AirPods 2 terméket sorsol ki a Szervező.

A nyeremény kisorsolását a Szervező egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal végzi, amelyről jegyzőkönyvet készít. A sorsolás helyszíne a Szervező fióktelep (1091 Budapest, Üllői út 3. üzlet). A sorsolás nem nyilvános. A Nyereményjátékban a Szervező egy nyertest és egy pótnyertest sorsol ki a Résztvevők közül. Ha a nyertes az eredményhirdetéstől számított 2 munkanapon belül nem elérhető vagy nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek, vagy adatai nem ellenőrizhetők, vagy a Nyereményjátékból bármely más okból ki kell zárni, akkor a pótnyertes lesz jogosult a nyereményre. A nyereményt a Szervező 2021. április 30. napja 13:00 óráig sorsolja ki. A Szervező a sorsolást követően a www.instagram.com oldalon keresztül, üzenetben értesíti a nyertest, valamint a Szervező közzéteszi a nyertes nevét a https://www.instagram.com/bpappleszerviz/  oldalon.

A nyeremény megváltoztatásának jogát a Szervező fenntartja.

V. Nyeremény átvétele

A nyeremény átvételére az alábbi két módon van lehetőség a Szervező és a nyertes Résztvevő előzetes egyeztetése alapján:

 1. Személyes átvétel előre egyeztetett időpontban a Szervező fióktelepén, amely a 1091 Budapest, Üllői út 3 szám alatt található;

 2. postai úton, amelynek költségei a Szervezőt terhelik.

A nyeremény átvételére a sorsolást követően 10 munkanap áll rendelkezésre. Amennyiben a nyertes Résztvevő ezen időn belül nem veszi át a nyereményt, akkor a nyeremény átvételének joga a pótnyertesre száll át. A nyertes – adott esetben a pótnyertes – Résztvevők kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 10 munkanapon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertes Résztvevők nem tesznek eleget, és a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Szervező jogosult ellenőrizni a nyeremény átadásakor a nyertes Résztvevő személyazonosságát a személyi igazolványa vagy más fényképes igazolványa alapján. A nyertes Résztvevő az átvételi elismervény aláírásával fogadja el a nyereményt.

Amennyiben a nyertes Résztvevő cselekvőképességében korlátozott kiskorú, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át. A Szervezőt terheli a nyereményre (esetlegesen) közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadó és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetése. Az ezeken felül esetlegesen jelentkező más adó, díj- és illeték kötelezettség, illetve minden kapcsolódó költség a nyertest terheli.

VI. Résztvevő kizárása a játékból

A Szervező jogosult saját belátása szerint külön értesítés, jóvátétel, kártérítés és indokolás nélkül kizárni azt a Résztvevőt a Nyereményjátékból:

 • aki nem, illetve nem lett volna jogosult részt venni a Nyereményjátékban, így különösen, ha nem töltötte be a 18. életévét (cselekvőképességében korlátozott kiskorú esetében a törvényes képviselő nem adta hozzájárulását) vagy regisztrációja más okból nem felel meg a jelen Szabályzatban foglalt követelményeknek vagy egyébként jogszabályt sért;

 • aki a Szervező munkavállalója, vezető tisztségviselője, valamint ezen személyeknek Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozója;

 • aki bármilyen módon megsérti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, vagy a Nyereményjátékkal összefüggésben egyébként jogszabályt, más jogát, és/vagy jogos érdekét sérti, illetve erre nézve alapos gyanú merül fel;

 • aki megtévesztően jár el a Nyereményjátékkal kapcsolatban, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a játék teljesítéséhez különös előnyt biztosító segédeszközt vesz igénybe;

 • aki az átvételhez szükséges személyes adatait, ill. a Szervező által kért információkat, nyilatkozatokat nem, illetve nem határidőben adta meg;

 • aki a megadott határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel;

 • aki hamis vagy hibás személyes adatokat küld meg a Szervező részére, vagy szándéka egyéb módon arra irányul, hogy a Nyereményjátékban valótlan, vagy a valós Felhasználótól eltérő más személyt jogosítson nyereményre vagy az eredeti Felhasználótól eltérő más személyt regisztráljanak Felhasználóként; valamint

 • akit, illetve amelyet a Szervező egyéb okból jónak lát törölni, így különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Felhasználó kommentjeivel vagy nyilatkozataival sérti a Szervező jogos gazdasági érdekeit.

A Résztvevő kizárása esetén az adott Résztvevő nem tarthat igényt a nyereményre, vagy amennyiben a kizárás oka a nyeremény átadása után jut a Szervező tudomására, úgy a már átadott nyereményét, illetve amennyiben az már felhasználásra került, úgy annak ellenértékét köteles visszaszolgáltatni a Szervezőnek, valamint köteles a Szervezőnek a kizárással kapcsolatos költségeit megtéríteni. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a kizárt Résztevő helyett saját belátása szerint egy másik Résztvevőt hirdessen ki nyertesként, de erre nem kötelezhető. A Szabályzat megszegésével, illetve a kizárásra okot adó ténnyel, körülménnyel, illetve információval kapcsolatos gyanú esetén a Szervező a lehetőségeikhez képest, ésszerű és arányos mértékű vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során tudomásukra jutott információk alapján hozza meg döntését. A vizsgálat lezárta után érkezett észrevételeket, információkat a Szervezőnek nem áll módjában figyelembe venni. A Szervező attól függetlenül jogosult dönteni a kizárásról, hogy az arra okot adó tény, körülmény, illetve információ a Nyereményjáték időtartama alatt, vagy az után merül fel, illetve jutott tudomásukra. A kizárási eljárás megindítására legkésőbb 2021. április 25. napjáig van lehetőség, ezen időpont után a Szervezőnek nem áll módjában megvizsgálni a kizárás lehetőségét.

VII. A Szervező felelőssége

Szervező fenntartja a jogot magának arra, hogy a Nyereményjátékot bármikor szüneteltesse, felfüggessze vagy megszüntesse indokolás nélkül. A Szervező a Nyereményjáték, valamint az Instagram működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizár a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A Szervező nem tehető felelőssé azokért, a nyertes Résztvevőt vagy bármely harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért, amelyek a nyeremény használatából adódnak. A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező a nyeremény tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között érvényesítheti.

VIII. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a instagramon értesíti a Résztvevőket. A jelen Szabályzat értelmében az e-mail írásbeli formának minősül. A Résztvevő köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg. A Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó. A jelen Szabályzatból fakadó vitás kérdések eldöntésére a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság, illetve – perértéktől függően – a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Az Instagram a Nyereményjátékot nem szponzorálja, nem támogatja, nem felügyeli, illetve egyéb módon nincs kapcsolatban a Nyereményjátékkal. Az Instagram a Nyereményjátékkal kapcsolatban nem tehető felelőssé.

Kelt: Budapest, 2020. december 8.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Adatvédelmi nyilatkozat

A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 14. §-a, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13-15. cikkei szerint tájékoztatja a Résztvevőt, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatok szolgáltatása önkéntes. A Nyereményjáték lebonyolítása során a Szervező a Résztvevő hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. 6.pont), valamint a Szervező és a Résztvevő jelen Szabályzat szerinti szerződéses kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont), továbbá jogi kötelezettségeik teljesítése érdekében kezeli a Résztvevő által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:

 • név,

 • lakcím,

 • e-mail cím

 • telefonszám.

A Nyereményjátékban való részvétellel, valamint adatainak (így nevének, lakcímének és e-mail címének) megadásával a Résztvevő kifejezetten hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Az adatkezelés célja a Nyereményjáték lebonyolítása, kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a Nyeremények átadása. A Nyereményjátékban való részvétellel, valamint adatainak (így nevének, lakcímének és e-mail címének) megadásával a Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Szervező a https://www.instagram.com/bp_appleszerviz/ oldalon közzé tegye. A Nyereményjáték során a Szervező, a Résztvevő hozzájárulása (a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a) pontja, továbbá a gazdasági és reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. § (5) bekezdése) alapján kezelik a Résztvevő által megadott alábbi személyes adatokat a nyereményátadás céljából:

 • név,

 • lakcím,

 • e-mail cím

 • telefonszám.

Az adatokat kizárólag a Szervezőnek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg. A Felhasználó jelen szabályzat alapján kezelt személyes adatai átadásra kerülhetnek a Szervező mindenkori szerződött elektronikus tárhely szolgáltató partneréhez annak érdekében, hogy a Résztvevőre vonatkozó adatok elektronikusan tárolásra kerüljenek.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a Nyereményjáték teljes lezárásáig tart. Hozzájárulását a Résztvevő írásban, a Szervező lenti elérhetőségeinek bármelyikén keresztül történő bejelentéssel is visszavonhatja. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Résztvevő személyes adatainak módosítását, helyesbítését is ugyan ezen módokon kezdeményezheti, illetve intézheti. A Szervező tájékoztatja a Résztvevőt, hogy tájékoztatást kérhet a Szervezőtől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, korlátozását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Résztvevő jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Szervező. A Résztvevő továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezeléssel kapcsolatban a Résztvevőt megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, így jogosult bíróság előtt érvényesíteni jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Résztvevőnek a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezővel vagy egyébként a Résztvevő bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni. Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a

Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.